sveinkolden 2017-07-11 16:00:13

Kolbotn tennisklubbs lover og regler

 

Vedtekter for Kolbotn Tennisklubb, stiftet 16.03.1970, med senere endringer, senest av 01.03.13.

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1)
Kolbotn Tennisklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), samt å fremme interessen for tennis.

(2)
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

1)
Kolbotn Tennisklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Klubben har følgende medlemskategorier

a) Æresmedlemmer
b) Seniormedlemmer
c) Juniormedlemmer (til og med det år de fyller 18
d) Ungdomsmedlemmer ( fra det år de fyller 19, til det år de fyller 21)

(2)
Kolbotn Tennisklubb er medlem og tilknyttet Norges tennisforbund

(3)
Kolbotn Tennisklubb er medlem av NIF gjennom Oslo idrettskrets, hører hjemme i Oppegård kommune, og er medlem av Oppegård idrettsråd.

(4)
Kolbotn Tennisklubb skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for Kolbotn Tennisklubb uavhengig av hva som måtte stå i Kolbotn Tennisklubbs egen lov.

§ 3 Medlemmer

(1)
Alle som aksepterer Kolbotn Tennisklubbs og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til Kolbotn Tennisklubb og andre organisasjonsledd i NIF.

(2)
Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Kolbotn Tennisklubbs avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.
(3)
Medlemskap i Kolbotn Tennisklubb er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(4)
Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og Kolbotn Tennisklubbs regelverk og vedtak.

(5)
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)
Kolbotn Tennisklubb kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i Kolbotn Tennisklubb og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

(7)
Kolbotn Tennisklubb skal føre medlemslister.

(8)
Kolbotn Tennisklubb plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.1

(9)
Æresmedlemmer velges av årsmøtet etter enstemmig innstilling fra styret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i Kolbotn Tennisklubbs aktivitetstilbud.

1 Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det.

page2image15200

Side 2 av 14

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 5 Kjønnsfordeling

(1)
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i Kolbotn Tennisklubb skal det velges personer fra begge kjønn.

(2)
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3)
Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4)
Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av

manglende oppfyllelse av bestemmelsen.2

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1)
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av Kolbotn Tennisklubb i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene3. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2)
En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på Kolbotn Tennisklubbs ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3)
En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i Kolbotn Tennisklubb: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

2 Se forskrift til NIFs lov § 2-4.
3 For eksempel skyldig kontingent.

page3image13992

Side 3 av 14

(4)
En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
(5)
Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(6)
Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i Kolbotn Tennisklubb.

(7)
Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til Kolbotn Tennisklubbs årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

(1)
En arbeidstaker i Kolbotn Tennisklubb er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i Kolbotn Tennisklubb plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

(2)
En arbeidstaker i Kolbotn Tennisklubb kan ikke velges eller oppnevnes som representant

til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3)
Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i Kolbotn Tennisklubb.

(4)
Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med Kolbotn Tennisklubb.

(5)
Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at Kolbotn Tennisklubb gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til Kolbotn Tennisklubbs styre.

(6)
Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(7)
Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.4

4 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.

page4image14888

Side 4 av 14

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til Kolbotn Tennisklubb

(1)
En person som har en avtale med Kolbotn Tennisklubb som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av Kolbotn Tennisklubb er ikke valgbar til verv innen Kolbotn Tennisklubb eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av Kolbotn Tennisklubb. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av Kolbotn Tennisklubb. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.

(2)
Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3)
Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4)
Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.5

§ 9 Inhabilitet

(1)
En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i Kolbotn Tennisklubb er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken
b)når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part d)når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)
Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv

5 Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.

page5image16816

Side 5 av 14

eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)
Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet

i Kolbotn Tennisklubb.

(4)
Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)
Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)
I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)
I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8)
Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i Kolbotn Tennisklubb.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)
Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i Kolbotn Tennisklubb vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)

Side 6 av 14

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling6 eller ved fjernmøte7. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3)
Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

III. ØKONOMI

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1)
Kolbotn Tennisklubb er regnskaps- og revisjonspliktig.

(2)
Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3)
Bankkonti skal være knyttet til Kolbotn Tennisklubb og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)
På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i

resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.

(5)
Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

6 For eksempel møte per e-post.
7 For eksempel møte per telefon/videokonferanse.

page7image16408

Side 7 av 14

(6)
Kolbotn Tennisklubb kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

(7)
Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Kolbotn Tennisklubbs størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 13 Årsmøtet

(1)
Årsmøtet er Kolbotn Tennisklubbs øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

(2)
Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Kolbotn Tennisklubbs internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 1 uke før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest 3 dager før årsmøtet.

(3)
Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4)
Alle Kolbotn Tennisklubbs medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

(5)
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. Kolbotn Tennisklubbs lov. Dersom årsmøtet

Side 8 av 14

ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6)
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er

oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av Kolbotn Tennisklubb.

§ 15 Årsmøtets oppgaver

(1)
Årsmøtet skal^8:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)9 samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle Kolbotn Tennisklubbs årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle Kolbotn Tennisklubbs regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker. 10
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta Kolbotn Tennisklubbs budsjett
9. Behandle Kolbotn Tennisklubbs organisasjonsplan.11
10. Foreta følgende valg:12

a) Leder og nestleder
b) styremedlem13 og varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) 2 revisorer14

8 Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.
9 Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i Kolbotn Tennisklubb, se også § 14.

10 Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet.
11 Organisasjonsplanen skal regulere Kolbotn Tennisklubbs interne organisering og aktivitet. .
12 Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for.

13 Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.
14Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta følgende som nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere

page9image19656

Side 9 av 14

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Kolbotn Tennisklubb har representasjonsrett.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

(2)
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(3)
Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

(1)
Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)
Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(5)
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.

Kolbotn Tennisklubbs regnskap.» Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.»

page10image18872

Side 10 av 14

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

(1)
Ekstraordinært årsmøte i Kolbotn Tennisklubb innkalles av Kolbotn Tennisklubbs styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i Kolbotn Tennisklubb.
b) Vedtak av styret i Kolbotn Tennisklubb.
c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.
d) Skriftlig krav fra 1/3 av Kolbotn Tennisklubbs stemmeberettigete medlemmer.

(2)
Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig

måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på Kolbotn Tennisklubbs internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

(3)
Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. Kolbotn Tennisklubbs lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)
Ekstraordinært årsmøte i Kolbotn Tennisklubb skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 18 Kolbotn Tennisklubbs styre

(1) Kolbotn Tennisklubb ledes og forpliktes av styret, som er Kolbotn Tennisklubbs høyeste myndighet15 mellom årsmøtene.

(2)
Styret skal:16

15 Dersom laget har flere gruppestyrer, er det kun Kolbotn Tennisklubbs hovedstyre som leder og forplikter laget. Denne høyeste myndighet kan ikke, verken helt eller delvis, delegeres til andre organer/personer innen laget. Dette innebærer blant annet at det bare er Kolbotn Tennisklubbs hovedstyre (der laget har grupper/avdelinger med egne styrer) som kan foreta ansettelser, inngå markedsavtaler, evt. andre avtaler som forplikter Kolbotn Tennisklubb juridisk.

16 Dette er et minimum av hvilke oppgaver som skal tilligge styret. Kolbotn Tennisklubb står fritt til å legge til andre styreoppgaver i bestemmelsen.

page11image16256

Side 11 av 14

  1. a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og vedtak.

  2. b)  Påse at Kolbotn Tennisklubbs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i

    samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at Kolbotn Tennisklubb har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

  3. c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

  4. d)  Representere Kolbotn Tennisklubb utad.

  5. e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.17

(3)
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer

(1)
Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

(2)
Kolbotn Tennisklubb kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Kolbotn

Tennisklubbs årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Kolbotn Tennisklubbs organisasjonsplan,
jf. § 15 pkt. 9.

(3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele Kolbotn Tennisklubb, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere Kolbotn Tennisklubb utad uten styrets godkjennelse jf. § 19.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 21 Lovendring

17 Ansvarlig for politiattestordningen er påkrevd for alle idrettslag som organiserer aktivitet for mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming.

page12image16080

Side 12 av 14

(1)
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Kolbotn Tennisklubb etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2)
Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av Kolbotn Tennisklubb selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3)
I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4)
Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av Kolbotn Tennisklubb selv.

§ 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs

(1)
Forslag om oppløsning av Kolbotn Tennisklubb må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2)
Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget.18 Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

(3)
Ved oppløsning eller annet opphør av Kolbotn Tennisklubb tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at Kolbotn Tennisklubb skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før Kolbotn Tennisklubb holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.

(4)
Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det

mister således sitt medlemskap i NIF.

§ 23 Særlige bestemmelser

Klubbens medlemmer tillates ikke å benytte Slalomveien for bilkjøring inn til tennisanlegget.

18 Ved sammenslåing skal eldste stiftelsesdato og klubbnummer for dette Kolbotn Tennisklubb benyttes.